QUẢN LÝ HÀNH TRÌNH XE

Chạy tới đâu cũng biết

Click vào địa chỉ sau : http://368gps.com 

Sau đó đăng nhập vào tài khoản mà bên A cung cấp


Sau khi đăng nhập thành công sẽ có hình ảnh hiển thị như sau : 

Như thế chúng ta có thể giám sát  được vị trí xe và thời gian xe ngưng hoạt động .